Sunday, January 11, 2009

மக்தூமிய்யா ஆலிம்கள் பேரவை அறிமுகம்

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம்

அல்ஹம்து லில்லஹி ரப்பில் ஆலமீன், வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா முஹம்மத்தின் வ அலா ஆலிஹி அஜ்மயீன்...

இது மக்தூமிய்யா அரபிக்கல்லூரியில் பட்டம் பெற்ற மானவர்கள் நடத்தும் பேரவை...

.... இதன் முழு விபரங்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும்